• Xét nghiệm DCP

    Xét nghiệm DCP

    Ngày:08/01/2018 lúc 21:32PM

    Tên khác: PIVKA II (protein induced by vitamin K absence or antagonists II)Tên chính: Des-gamma-carboxy prothrombinXét nghiệm lien quan: AFP, AFP-L3%, Tumor MarkersXét nghiệm này đo lượng des-gamma-carboxy prothrombin(DCP) trong máu. DCP là một dạng bất thường của prothrombin,...