• Xét nghiệm Anti CCP-Cyclic Citrullinated Peptide Antibody

  Xét nghiệm Anti CCP-Cyclic Citrullinated Peptide Antibody

  Ngày:09/01/2018 lúc 11:48AM

  Tên khác: CCP Antibody; Citrulline Antibody; Anti-citrulline Antibody; Anti-cyclic Citrullinated Peptide; Anti-CCP; ACPATên chính : Cyclic Citrullinated Peptide AntibodyXét nghiệm liên quan: Rheumatoid Factor, ESR, CRP, Antinuclear Antibody, Synovial Fluid...

 • Xét nghiệm Complement

  Xét nghiệm Complement

  Ngày:09/01/2018 lúc 11:39AM

  Tên khác: C1; C1q; C2; C3; C4; Total Complement; CH50; CH100; Total Hemolytic Complement Activity; C1 esterase inhibitorTên chính: Complement Activity; Complement Component C3; Complement Component C4Xét nghiệm liên quan:...